Start do biznesu

Projekt „START DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w woj. łódzkim poprzez utworzenie 64 podmiotów gospodarczych
w wyniku zapewnienia kompleksowego wsparcia 64 osobom spośród 80 uczestników projektu – osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w okresie 01.11.2019-30.11.2021.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć bezrobotne osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 1. w wieku 30 lat i więcej,
 2. zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego),
 3. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.
 4. w wieku 50 lat i więcej,
 5. długotrwale bezrobotni,
 6. kobiety,
 7. z niepełnosprawnościami,
 8. o niskich kwalifikacjach.

Co najmniej 60% uczestników projektu stanowić będą osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie powiatów premiujących, tj.: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego
i wieluńskiego.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMA WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „ABC BIZNESU” w wymiarze 50 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie dla 64 osób w wysokości 23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2000zł/m-c/osobę przez okres do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 edycje naboru (ogółem 80 osób; 20 osób w każdej edycji, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) w następujących terminach:

 • I edycja: 9 grudnia 2019r. – 20 grudnia 2019r.
 • II edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: luty 2020r.
 • III edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: kwiecień 2020r.
 • IV edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: czerwiec 2020r.

PLANOWANE REZULTATY:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 64
 2. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 64  (32 K, 32 M)
 3. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 80 ( 40 K, 40 M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 80
  ( 40 K, 40 M)
 5. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 64 (32 K, 32 M)
 6. Liczba osób zamieszkujących powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego objętych wsparciem w projekcie – 48
  (24 K, 24 M)
 7. Liczba osób zamieszkujących powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości objętych wsparciem w projekcie – 48 (24 K, 24 M).

Międzynarodowa Fundacja Kobiet – LIDER PROJEKTU
ul. Więckowskiego 13,
90-721 Łódź
tel. 42 632 33 59

Fundacja Inkubator – PARTNER PROJEKTU
ul. ks. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź
tel. 42 637 01 78, 609 466 688

Wartość projektu: 3 671 651,00 zł

Dofinansowanie projektu: 3 488 068, 45 zł

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637 01 78, 609 466 688, e-mail: startdobiznesu@inkubator.org.pl.

Projekt „START DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.