Działania Międzynarodowej Fundacji Kobiet

Nasze działania

Działalność Fundacji:

Zrealizowane projekty to m. in.:

 • „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2020
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie: X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.
  Wartość projektu: 995 426,42 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej: 905 838,04 zł.
  Projekt skierowany był do 35 nauczycielek/nauczycieli oraz pracownic/pracowników sektora oświaty w wieku 18-64 lata z woj. łódzkiego, którzy byli przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla uczestniczek/uczestników: indywidualne doradztwo zawodowe (forma obowiązkowa) połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania; poradnictwo psychologiczne lub coaching; szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji lub kwalifikacji; studia podyplomowe; pośrednictwo staży i pracy; 3-miesięczne staże zawodowe; wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci: jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy, wsparcia pomostowego finansowego oraz doradztwa specjalistycznego.
 • Razem uczymy się i bawimy”
  Okres realizacji projektu 10.08.2015r. – 18.12.2015r.
  Program “Razem uczymy się i bawimy” był realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie było realizowany ze środków Wojewody Łódzkiego. Dotacja w wysokości 12669,00 zł.
  Program był skierowany do 20 dzieci z trzech łódzkich Szkól Podstawowych mieszczących się w łódzkiej enklawie biedy. W ramach zadania uczestnicy otrzymali pomoc edukacyjną. Uczestniczyli w zajęciach komputerowych, muzyczno-tanecznych i plastycznych. Ponadto dzieci miały zorganizowane wyjścia do kina, teatru, muzeum, ZOO, sali zabaw, uczestniczyły w imprezach okolicznościowych (Andrzejki, Mikołajki).
 • „Aktywni w każdym wieku”
  Okres realizacji projektu: 01.05.2014r – 31.12.2014r.
  Realizacja zadania publicznego była wspierana przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Celem projektu była poprawa jakości życia osób po 60-tym roku życia, poprzez aktywizacje seniorów do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz poprzez aktywność ruchową. Projekt był skierowany do mieszkańców osiedla Nowe Rokicie w Łodzi.
  W ramach zadania uczestnicy wzięli udział w:
  – zajęciach z cyklu “Spotkania z kulturą”
  – warsztatach artystycznych
  – prelekcjach na temat zdrowia
  – zajęciach rekreacyjno-sportowych
  – próbach amatorskiego chóru
  – zajęciach muzyczno-tanecznych
 • „Godne życie osób starszych”
  Okres realizacji projektu: 15.10.2012r. – 30.06.2013r.
  Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem projektu była poprawa jakości życia osób po 60 roku życia w aspektach społecznych, kulturalnych i oświatowych. Projekt był skierowany do mieszkańców osiedla Nowe Rokicie w Lodzi. W ramach zadania uczestnicy wzięli udział w prelekcjach tematycznych (zdrowie, literatura, sztuka itp.), pokazach filmowych, wieczorach z muzyka, zajęciach sportowych Nordic Walking. Ponadto uczestnicy mieli możliwość skorzystania z czytelni oraz wypożyczenia audiobooków.
 • „Cudze chwalicie swego nie znacie”
  Okres realizacji projektu: 02.01.2012r. – 31.12.2013r.
  Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zadaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkól Gastronomicznych w Łodzi. Uczestnicy projektu poznali tajniki kuchni regionalnych: kaszubskiej, kurpiowskiej, łowickiej+łódzkiej, śląskiej oraz podhalańskiej. Ponad to uczniowie uczestniczyli w zajęciach z j. angielskiego i j. francuskiego (język zawodowy), doradztwa zawodowego oraz doskonalenia technik ICT. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem).
 • „CSR – to się opłaca”
  Okres realizacji projektu: 01.08.2012r. – 31.12.2012r.
  Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem zadania było podniesienie świadomości przedsiębiorców dotyczących korzyści jakie płyną ze współpracy ze spółdzielniami socjalnymi. W związku z tym przeprowadzono badania dotyczące aktualnych informacji o spółdzielniach socjalnych działających aktywnie w woj. łódzkim. Stworzono stronę www w celu promowania spółdzielni. Przeprowadzono kampanię reklamową (ogłoszenia na portalu NGO.pl, artykuł sponsorowany). Wydano publikację o dobrych praktykach w zakresie współpracy biznesu z przedsiębiorczością społeczną. Na zakończenie zadania odbyła się konferencja promocyjna, pt. ””Spółdzielnia socjalna szansą na atrakcyjną pracę i rozwój regionu””.
 • „Kuchnie świata w naszej szkole”
  Okres realizacji projektu: 21.11.2011r. – 30.09.2012r.
  Zadanie było realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkól Gastronomicznych w Łodzi. Uczestnicy poznali tajniki kuchni śródziemnomorskiej, azjatyckiej oraz molekularnej. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, poruszania się po rynku pracy, kompetencji psychospołecznych oraz doradztwa zawodowego.
 • „Możemy więcej”
  Okres realizacji projektu: 01.09.2011r. – 30.06.2012r.
  Projekt był realizowany ze środków MPiPS w ramach PO FIO. Zadanie było skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej Domu Dziecka nr 5 w Łodzi jak i do dzieci podopiecznych Fundacji, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach zadania uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastycznych, sportowych oraz kompensujących braki w nauce.
 • „Spółdzielnia socjalna nowa szansa dla bezrobotnych mieszkańców Koluszek”
  Okres realizacji projektu: 01.03.2011r. – 15.08.2011r.
  Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był skierowany do bezrobotnych mieszkańców Koluszek.
  Celem projektu było zachęcenie mieszkańców Koluszek do zakładania spółdzielni socjalnych.
  W ramach projektu odbiorcy uczestniczyli w zajęciach z zakresu: psychologii, doradztwa zawodowego, spółdzielczości socjalnej, marketingu, informatyki oraz umiejętności poszukiwania pracy.
 • “Nadzieja dla bezrobotnego” – projekt realizowany był ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 11.06.2007 do 23.12.2007 (bez sierpnia). Uczestnikami szkolenia były osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych.
  Uczestnicy brali udział w:
  – warsztatach komputerowych
  – zajęciach nauki j. angielskiego
  jak również korzystali ze wsparcia doradcy zawodowego.
 • Projekt “Równe szanse kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia”
 • “Ośrodek Pomocy Ubogim, Wykluczonym i Zagrożonym Bezdomnością – Punkt Pomocy i Interwencji Kryzysowej” – projekt realizowany był ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w terminie od 11.06.2007 do 23.12.2007 (bez sierpnia), projekt obejmował dyżury pracownika społecznego, prawnika oraz psychologa, którzy udzielali porad dla osób bezrobotnych oraz w trudnej sytuacji życiowej, m.in. w sprawach rodzinnych i lokalowych.
 • Projekt “Bądź lepsza na starcie” – realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Projekt obejmował wsparciem łącznie 240 bezrobotnych kobiet z obszaru województwa łódzkiego. Miał na celu przygotowanie uczestniczek do podjęcia samozatrudnienia bądź zatrudnienia zgodnego z posiadanymi predyspozycjami i umiejętnościami. Obejmował m.in.: szkolenia z obsługi komputera, języka angielskiego, poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji itp., a także zajęcia z psychologami i doradcami zawodowymi. Projekt realizowany był przez 4 organizacje działające w partnerstwie: BDB Agos sp. z o.o. (lider projektu), Connection Centre, NT Group oraz Międzynarodową Fundację Kobiet. Ramy czasowe: wrzesień 2005 – maj 2007.
 • Projekt “Bądźmy samodzielni” projekt realizowany był w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten był dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
  Ze względu na kompleksowy charakter projektu osoby te brały udział w różnych formach szkoleń i aktywności, w zależności od potrzeb:
  – nauka podstaw obsługi komputera
  – budownictwo
  – gastronomia
  – rękodzieło artystyczne
  – reedukacja czytania i pisania
  – terapia uzależnień
  – doradztwo psychologiczne
  – doradztwo zawodowe
  – zajęcia ruchowe
  Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie, przygotowanie ich do wykonywania konkretnego zawodu, wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania pracy czy też zwiększenie ich samodzielności.
 • Projekt “Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym” – realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa, projekt rozpoczął się 1.09.2005, zakończył się 31 grudnia 2006 r. Projekt oferował 96-godzinne szkolenie oraz doradztwo z zakresu prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i komunikowania się z partnerem zagranicznym w języku angielskim dla 120 osób z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Partnerem w projekcie był Uniwersytet Łódzki. Rekomendacje i wsparcie zaoferowała również spółka Textilimpex.
 • Projekt “Moja mała firma” – Program zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Phare Access 2000 MD, (2004)
 • Kurs “Młodzi przedsiębiorczy” zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2003/2004)
 • Seminarium szkoleniowe dla pracodawców pt. “Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy”.
 • “Pracodawcy wobec zmian w kodeksie pracy”, prezentacja nowego stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2002r. jako wymóg dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej (I edycja 19 grudzień 2001r., II edycja 22 styczeń 2002r.).
 • Targi przedsiębiorczości kobiet – promocja podjętych przedsięwzięć rozwoju sektora małej przedsiębiorczości w dążeniu do integracji z Unią Europejską (2002)
 • Szkolenia dla 330 osób bezrobotnych z regionu łódzkiego oraz powołanie Klubu Pracy i Ośrodka Doradztwa Biznesowego w ramach dotacji brytyjskiego funduszu KNOW-HOW (1999-2000).
 • Warsztaty “Poradnictwo i informacja zawodowa dla liderek z terenów wiejskich” – warsztaty skierowane do liderek wiejskich – przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich przygotowujące do rozpowszechniania wśród społeczności wiejskiej wiedzy zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy i prowadzenia małej firmy.
 • Polsko-niemiecka konferencja “Kobiety na rynku pracy. Europa. Polska. Region Łódzki. Przejawy dyskryminacji”. Dyskusja m.in. nad problemami dostosowawczymi do prawa Unii Europejskiej oraz polityki równościowej UE w sferze zatrudnienia.
 • Klub pracy – szereg działań na rzecz osób bezrobotnych: pomoc w pisaniu życiorysów, listów motywacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza i ocena ofert pracy, poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
 • Ośrodek doradztwa w zakresie prowadzenia małego biznesu – pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, poradnictwo specjalistyczne: prawo pracy, gospodarcze, podatkowe; organizacja i kierowanie małą firmą, prowadzenie rachunkowości małej firmy, ubezpieczenia społeczne, marketing i biznesplan.
 • Klub kobiet biznesu – klub zrzeszał absolwentki szkoleń prowadzonych przez Fundację. Miał na celu tworzenie gospodarczego i społecznego lobby kobiecego w regionie łódzkim.
 • Ośrodek pomocy osobom żyjącym w ubóstwie i zagrożonym bezdomnością – informacje o procedurach dotyczących możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych i lokali socjalnych, przywrócenia tytułu prawnego lokali, zbiórka podręczników i odzieży dla dzieci, organizowanie imprez świątecznych.

W latach 1992 – 2020 z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji Kobiet zostało przeszkolonych ok. 15000 osób. Z grupy absolwentów kursów przygotowujących do otworzenia własnej działalności gospodarczej około 400 prowadzi własne firmy:

 • produkcyjne, np. szwalnie, wytwarzanie artykułów pasmanteryjnych i sportowych, wytwarzanie biżuterii artystycznej; oraz
 • handlowo – usługowe, np.:
  • sklepy:
   • ogólno-spożywcze,
   • przemysłowe,
   • motoryzacyjne,
   • meblowe;
  • kwiaciarnie
  • małą gastronomię
  • puby
  • stołówki
  • biura:
   • rachunkowe,
   • projektowe,
   • reklamowe;
  • gospodarstwa agroturystyczne
  • szkoły jazdy
  • warsztaty samochodowe
  • stacje auto – gazu