O Projekcie

Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie: X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Wartość projektu: 995 426,42 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej: 905 838,04 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2020

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE
Projekt skierowany jest do 35 nauczycielek/nauczycieli oraz pracownic/pracowników sektora oświaty w wieku 18-64 lata z woj. łódzkiego, którzy są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Więcej informacji 

FORMY WSPARCIA
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla uczestniczek/uczestników:
• indywidualne doradztwo zawodowe (forma obowiązkowa) połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania,
• poradnictwo psychologiczne lub coaching,
• szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji lub kwalifikacji,
• studia podyplomowe,
• pośrednictwo staży i pracy,
• 3-miesięczne staże zawodowe,
• wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci: jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy, wsparcia pomostowego finansowego oraz doradztwa specjalistycznego.

Zapraszamy do złożenia aplikacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce REKRUTACJA 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

UWAGA: W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoba musi spełniać dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest osobą z niepełnosprawnością,
  • jest osobą powyżej 50. roku życia,
  • jest kobietą,
  • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
  • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Z otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości są wyłączone osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów