Dla Kogo?

Projekt skierowany jest do 35 nauczycielek/nauczycieli oraz pracownic/pracowników sektora oświaty w wieku 18-64 lata z woj. łódzkiego, którzy są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie warunki:

 1. zamieszkuje lub pracuje na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego),
 2. jest osobą pracującą w placówce systemu oświaty, przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, Jednocześnie osoba taka nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.
 3. nie stanowi personelu projektu „Nowe możliwości na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia dla nauczycielek i pracowników instytucji sektora oświaty z województwa łódzkiego”, nie jest wykonawcą i nie stanowi personelu wykonawcy,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych w tym tzw. danych wrażliwych, zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 6. zobowiązują się w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie do przedłożenia Realizatorowi oświadczenia o statusie na rynku pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Wyjaśnienie

Pracodawca – pracodawcą jest szkoła lub zespół szkół lub inna placówka systemu oświaty, a dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole/placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

PRACOWNIK SEKTORA OŚWIATY – tj. pracownik Instytucji wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
Zgodnie z w/w ustawą system oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
d) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
6) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
7) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
8) biblioteki pedagogiczne;
9) kolegia pracowników służb społecznych.

Pracownik przewidziany do zwolnienia to pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

PRZYKŁADOWO:

Pracownik przewidziany do zwolnienia w przypadku nauczycieli/-lek – osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna posiadać

a) umowę o pracę na czas określony

lub

b) umowę o pracę na czas nieokreślony

lub

c) mieć nawiązany stosunek pracy na podstawie mianowania.

oraz jednocześnie znajdować się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/stosunku służbowego, czyli otrzymać od pracodawcy informację o wypowiedzeniu stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub otrzymać informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Nie ma znaczenia wymiar zatrudnienia – w projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, jak też nie posiadające zatrudnienia na pełen etat np. zatrudnienie na 1/3 etatu. Jednocześnie osoba zainteresowana nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Czyli uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba zwalniana / zagrożona zwolnieniem z placówki A, posiadająca jednocześnie zatrudnienie w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy w placówce B lub będąca jednocześnie osobą samozatrudnioną

Pracownik przewidziany do zwolnienia w przypadku pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych – osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna posiadać:

a) umowę o pracę na czas określony

lub

b) umowę o pracę na czas nieokreślony

oraz jednocześnie znajdować się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/stosunku służbowego, czyli otrzymać od pracodawcy informację o wypowiedzeniu stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn niedotyczących pracownika lub otrzymać informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Nie ma znaczenia wymiar zatrudnienia – w projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, jak też nie posiadające zatrudnienia na pełen etat np. zatrudnienie na 1/3 etatu. Jednocześnie osoba taka nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 

Czyli uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba zwalniana / zagrożona zwolnieniem z placówki A, posiadająca jednocześnie zatrudnienie w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy w placówce B lub będąca jednocześnie osobą samozatrudnioną

Pracownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

PRZYKŁADOWO:

Pracownik zagrożony zwolnieniem – nauczycielka/-ciel kwalifikuje się do udziału w projekcie, jeżeli posiada:

a) umowę o pracę na czas określony

lub

b) umowę o pracę na czas nieokreślony

lub

c) ma nawiązany stosunek pracy na podstawie mianowania

oraz jednocześnie w szkole lub zespole szkół, w którym posiada zatrudnienie w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonano rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników (…) albo dokonano likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych etc.

Nie ma znaczenia wymiar zatrudnienia nauczycielki/-ciela – w projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, jak też nie posiadające zatrudnienia na pełen etat np. zatrudnienie na 1/3 etatu. Jednocześnie osoba taka nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Czyli uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba zwalniana / zagrożona zwolnieniem z placówki A, posiadająca jednocześnie zatrudnienie w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy w placówce B lub będąca jednocześnie osobą samozatrudnioną

Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik administracji / obsługi zatrudniony w placówce oświatowej powinien posiadać:

a) umowę o pracę na czas określony

lub

b) umowę o pracę na czas nieokreślony

oraz jednocześnie w szkole lub zespole szkół, w którym posiada zatrudnienie w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonano rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników (…) albo dokonano likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych etc.

Nie ma znaczenia wymiar zatrudnienia – w projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, jak też nie posiadające zatrudnienia na pełen etat np. zatrudnienie na 1/3 etatu. Jednocześnie osoba taka nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Czyli uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba zwalniana / zagrożona zwolnieniem z placówki A, posiadająca jednocześnie zatrudnienie w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy w placówce B lub będąca jednocześnie osobą samozatrudnioną

UWAGA: W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoba musi spełniać dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Z otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości są wyłączone osoby, które w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu były zarejestrowane w
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych
przepisów.

Jednocześnie osoba taka nie może mieć źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy.

Czyli uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba zwalniana / zagrożona zwolnieniem z placówki A, posiadająca jednocześnie zatrudnienie w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy w placówce B lub będąca jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Jeżeli ma Pan/-i pytania związane z zasadami udziału w projekcie – zapraszamy do kontaktu.