Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona dla 1 edycji do dnia 30.05.2018 roku, dla 2 edycji do 30.09.2018 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:
• w biurze projektu, poniedziałek – piątek w godzinach: 13.00-17.00
• pocztą tradycyjną na adres: Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
• pocztą elektroniczną na adres: fundacja-kobiet@wp.pl (skan wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego)

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz kwalifikacyjny

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik zagrożony zwolnieniem

Zaświadczenie z zakładu pracy – pracownik przewidziany do zwolnienia

Załącznik nr 2 – Karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 – Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 – Analiza predyspozycji – Karta_rozmowy z doradcą

Załącznik nr 5 – Analiza predyspozycji – Rozmowa rekrutacyjna

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 8 – Dane osobowe uczestnika projektu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

UWAGA: W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoba musi spełniać dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest osobą z niepełnosprawnością,
  • jest osobą powyżej 50. roku życia,
  • jest kobietą,
  • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
  • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Z otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości są wyłączone osoby, które w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu były zarejestrowane w
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych
przepisów.

Jeżeli ma Pan/-i pytania związane z zasadami udziału w projekcie – zapraszamy do kontaktu.