Działalność Fundacji:

Zrealizowane projekty to m. in.:

 • Projekt "Bądźmy samodzielni" projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
  Ze względu na kompleksowy charakter projektu osoby te biorą udział w różnych formach szkoleń i aktywności, w zależności od potrzeb:
  - nauka podstaw obsługi komputera
  - budownictwo
  - gastronomia
  - rękodzieło artystyczne
  - reedukacja czytania i pisania
  - terapia uzależnień
  - doradztwo psychologiczne
  - doradztwo zawodowe
  - zajęcia ruchowe
  Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie, przygotowanie ich do wykonywania konkretnego zawodu, wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania pracy czy też zwiększenie ich samodzielności.
 • Projekt "Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym" - realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa, projekt rozpoczął się 1.09.2005, zakończył się 31 grudnia 2006 r. Projekt oferował 96-godzinne szkolenie oraz doradztwo z zakresu prowadzenia handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i komunikowania się z partnerem zagranicznym w języku angielskim dla 120 osób z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Partnerem w projekcie był Uniwersytet Łódzki. Rekomendacje i wsparcie zaoferowała również spółka Textilimpex.
 • Projekt "Moja mała firma" - Program zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Phare Access 2000 MD, (2004);
 • Kurs "Młodzi przedsiębiorczy" zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2003/2004).
 • Seminarium szkoleniowe dla pracodawców pt. "Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy". Pracodawcy wobec zmian w kodeksie pracy", prezentacja nowego stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2002r. jako wymóg dostosowania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej (I edycja 19 grudzień 2001r., II edycja 22 styczeń 2002r.).
 • Targi przedsiębiorczości kobiet - promocja podjętych przedsięwzięć rozwoju sektora małej przedsiębiorczości w dążeniu do integracji z Unią Europejską (2002).
 • Szkolenia dla 330 osób bezrobotnych z regionu łódzkiego oraz powołanie Klubu Pracy i Ośrodka Doradztwa Biznesowego w ramach dotacji brytyjskiego funduszu KNOW-HOW (1999-2000).
 • Warsztaty "Poradnictwo i informacja zawodowa dla liderek z terenów wiejskich" - Warsztaty skierowane do liderek wiejskich - przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich przygotowujące do rozpowszechniania wśród społeczności wiejskiej wiedzy zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy i prowadzenia małej firmy.
 • Polsko-niemiecka konferencja "Kobiety na rynku pracy. Europa. Polska. Region Łódzki. Przejawy dyskryminacji". Dyskusja m.in. nad problemami dostosowawczymi do prawa Unii Europejskiej oraz polityki równościowej UE w sferze zatrudnienia.
 • Klub pracy - szereg działań na rzecz osób bezrobotnych: pomoc w pisaniu życiorysów, listów motywacyjnych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza i ocena ofert pracy, poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
 • Ośrodek doradztwa w zakresie prowadzenia małego biznesu - pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, poradnictwo specjalistyczne: prawo pracy, gospodarcze, podatkowe; organizacja i kierowanie małą firmą, prowadzenie rachunkowości małej firmy, ubezpieczenia społeczne, marketing i biznesplan.
 • Klub kobiet biznesu - klub zrzesza absolwentki szkoleń prowadzonych przez Fundację. Ma na celu tworzenie gospodarczego i społecznego lobby kobiecego w regionie łódzkim.
 • Ośrodek pomocy osobom żyjącym w ubóstwie i zagrożonym bezdomnością - informacje o procedurach dotyczących możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych i lokali socjalnych, przywrócenia tytułu prawnego lokali, zbiórka podręczników i odzieży dla dzieci, organizowanie imprez świątecznych.
 • W latach 1992 - 2003 z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji Kobiet zostało przeszkolonych ok. 2100 osób, z czego około 650 osób pracuje. Z grupy 1300 absolwentów kursów przygotowujących do otworzenia własnej działalności gospodarczej około 340 prowadzi własne firmy: