kontakt strona główna

MFK strona główna: program...

Bądźmy samodzielni

efs UE

Co kryje się pod nazwą Europejski Fundusz Społeczny?

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środki z EFS są udzielanie na wsparcie rozwoju zatrudnienia, promowanie działań na rzecz zwiększenia szans zatrudnienia, rozwoju warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

O projekcie:

1 października 2006 r. Międzynarodowa Fundacja Kobiet rozpoczęła realizację projektu "Bądźmy samodzielni" w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Grupę docelową projektu stanowi grupa 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które są długotrwale bezrobotne lub bezdomne.
Ze względu na kompleksowy charakter projektu osoby te biorą udział w różnych formach szkoleń i aktywności, w zależności od potrzeb:
- nauka podstaw obsługi komputera
- budownictwo
- gastronomia
- rękodzieło artystyczne
- reedukacja czytania i pisania
- terapia uzależnień
- doradztwo psychologiczne
- doradztwo zawodowe
- zajęcia ruchowe
Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie, przygotowanie ich do wykonywania konkretnego zawodu, wykształcenie w nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwania pracy czy też zwiększenie ich samodzielności.
Projekt realizowany będzie do 15 maja 2007 r.

powrót wydrukuj stronę  wydrukuj stronę

 
===> Naucz się komunikować i handlować z partnerem zagranicznym - rezultaty projektu <===

Międzynarodowa Fundacja Kobiet, ul. Więckowskiego 13, (48 42) 632 33 59, 630 42 95